Kancelaria Notarialna

Notariusz Aleksandra Błasiak

O Kancelarii

Kancelaria Notarialna Notariusz Aleksandry Błasiak świadczy usługi notarialne dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Siedziba Kancelarii znajduje się w Chorzowie.
 
Kancelaria została powołana do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
 
Notariusz jest obowiązany postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem „Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości.”
 
Kancelaria posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności notarialnych.