Kancelaria Notarialna

Notariusz Aleksandra Błasiak

Czynności notarialne

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności te dokonywane są zwykle w Kancelarii Notarialnej, lecz mogą być dokonane także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

 

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • bezpłatnie udziela informacji w zakresie dokonywanych czynności;
 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządza poświadczenia (własnoręczności podpisów, dokumentów, daty okazania dokumentu, pozostawania przy życiu lub pozostawania osoby w określonym miejscu);
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.